PROHEMA POLIURETANSKI LAK ZA PARKET ZAVRŠNI

Bezbojni dvokomponentni premaz na bazi zasićenog poliestarskog veziva sa poliizocijanatom kao očvršćivačem.